SỰ HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ CHO DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN M-PHỤ THUỘC ĐÔI MỘT

Hoàng Thị Duyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập sự hội tụ đầy đủ cho maximum của dãy tổng riêng và luật mạnh số lớn cho dãy các biến ngẫu nhiên m-phụ thuộc đôi một với điều kiện khả tích đều theo nghĩa Cesàro. Các kết quả này mở rộng một kết quả đã biết trong [1] về sự hội tụ đầy đủ và luật mạnh số lớn cho các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054