Dấu ấn văn hóa trong thơ Hoàng Vũ Thuật

Mai Thị Liên Giang

Tóm tắt


Hoàng Vũ Thuật là một trong những nhà thơ có nhiều đóng góp mới trong quá trình phát triển của nền văn học Việt Nam nói chung và văn học Quảng Bình nói riêng. Nghiên cứu các tập thơ đã được xuất bản, tác giả phân tích dấu ấn văn hóa trong thơ ông từ các biểu hiện cụ thể qua các yếu tố đặc trưng như đối thoại, văn hóa thiện, quan điểm sống bao nhiêu đời sống, văn hóa tự do. Từ đây, bài viết góp phần khẳng định thêm vai trò quan trọng của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật trong nền thi ca Việt Nam hiện đại.

Từ khóa


văn hóa; đối thoại; văn hóa thiện; sống; văn hóa tự do

Toàn văn:

PDF


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054