ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Bùi Khắc Hoài Phương

Tóm tắt


Quản lý rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của các ngân hàng. Với chính sách quản lý rủi ro tín dụng tốt có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng và đem lại thu nhập cho ngân hàng, ngược lại nó có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời của các ngân hàng. Nhằm đánh giá tác động rủi ro tín dụng đến hiệu quả sinh lời của ngân hàng thương mại, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng với bộ dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 12 ngân hàng thương mại trong vòng11 năm (2007- 2017). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng bao gồm: tỷ lệ nợ xấu so với dư nợ, nợ có khả năng mất vốn so với dư nợ và tỷ lệ dự phòng cho vay có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Vì vậy, cần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng để duy trì khả năng sinh lời hiện tại của các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Từ khóa


Nợ xấu; khả năng sinh lời; rủi ro tín dụng; ngân hàng thương mạiTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054