TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Xuân Hảo

Tóm tắt


Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế [6]. Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng và lợi thế vượt trội so với các địa phương khác trong khu vực Bắc Trung Bộ, là nơi hội đủ các yếu tố thuận lợi cho dịch vụ logistics phát triển, song đến nay ngành dịch vụ này vẫn chưa phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc xác định rõ tiềm năng nhằm định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả dịch vụ logistics rất có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu, tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Từ khóa


Dịch vụ logistics; Quảng Bình

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn bài viết


Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình (2013-2017), Tình hình kinh tế - xã hội các năm 2013-2017 tỉnh Quảng Bình.

Nguyễn Xuân Hảo (2011), “Nhận diện các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của các dịch vụ logistics ở nước ta”, Kỷ yếu hội thảo khoa học của đề tài độc lập cấp Nhà nước ĐTĐL 2010 T/33: Khả năng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ, tr 291-304.

Luật Thương mại 2005.

Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2016, NXB Thống kê.

Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết đính số 952/QĐ-TTg ngày 23/06/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết đính số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

UBND tỉnh Quảng Bình (2014), Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Quảng Bình (2016), Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe ô tô trên tuyến cố định nội tỉnh; vị trí các điểm dừng, đón trả khách trên tuyến cố định trên mạng lưới đường bộ tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

UBND tỉnh Quảng Bình (2016), Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 về phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng cảng Hòn La.

UBND tỉnh Quảng Bình (2017), Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

VCCI (2017), Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054