ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở XÃ SƠN HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Đinh Thị Thanh Trà

Tóm tắt


Những năm gần đây mô hình sản xuất nông lâm kết hợp cho hiệu quả kinh tế cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân miền núi xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Qua điều tra thống kê cho thấy, ở xã Sơn Hóa có 6 loại mô hình nông lâm kết hợp chính. Phần lớn các mô hình nhằm vào việc khai thác trực tiếp lợi thế về đất đai, địa hình của địa phương. Số mô hình Vườn - Ao - Chuồng trong xã chiếm phần lớn với 11 mô hình (33,86%). Tuy nhiên, mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao nhất là mô hình Rừng kết hợp chăn nuôi (33,705 triệu đồng/ha/1năm). Trong 6 loại mô hình được đánh giá hiệu quả môi trường thì mô hình Rừng - Vườn đạt số điểm cao nhất (57 điểm), tiếp theo là mô hình Vườn nhà với cây ăn quả đạt 56 điểm.. Đánh giá tổng hợp các mặt kinh tế, xã hội và môi trường, thì mô hình Rừng-Vườn và Rừng - Chăn nuôi được đánh giá cao nhất, phù hợp với đặc điểm đất đai và khí hậu ở địa phương.


Từ khóa


Nông lâm kết hợp, xã Sơn Hóa, hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường

Trích dẫn bài viết


UBND Xã Sơn Hóa (2020). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội các năm từ 2018 đến 2020. Ủy ban nhân dân xã Sơn Hóa.

UBND Huyện Tuyên Hóa (2018). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa năm 2018. UBND Huyện Tuyên Hóa

Nguyễn Viết Khoa, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Hồng và Vũ Văn Mễ (2006). Chương trình hỗ trợ ngành Lâm nghiệp và đối tác. Cẩm nang ngành Lâm nghiệp - Chương trình sản xuất Nông - Lâm kết hợp ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nguyễn Duy Cần & Nico Vromant (2009) PRA- Đánh giá nông thôn với sự tham gia của người dân. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

Nguyễn Thị Thu, Đặng Lê Thanh Liên và Nguyễn Hoàng Diệu Minh (2020). Đánh giá hiệu quả của một số mô hình Nông Lâm Kết Hợp và đề xuất các giải pháp phát triển tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai. Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 16, Số 2 (2020).

Nguyễn Đức Vũ và Nguyễn Hoàng Sơn (2013). Đánh giá tổng hợp hiệu quả của các mô hình nông lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua ALưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa Học ĐHSP TPHCM Số 47.

Mai Hạ (20114), Mặt trái của những rừng keo. Báo Quảng Ngãi, 2014.

Lưu Thế Anh (2020). Những vấn đề môi trường cấp bách của Việt Nam: thực trạng, xu thế, thách thức và giải pháp. Hội nghị khoa học về chủ đề: "Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Những thách thức và giải pháp ứng phó". Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cục quản lý tài nguyên nước (2012) Báo cáo môi trường quốc gia 2012: môi trường nước mặt. Dự án đánh giá ngành nước.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054