HÀNH ĐỘNG CẦU KHIẾN TRONG CA DAO NAM BỘ

Nguyễn Văn Đồng

Tóm tắt


Từ ngữ liệu 461 lần xuất hiện của các động từ ngữ vi, động từ tình thái, phụ từ và tiểu từ tình thái trong ca dao Nam Bộ có chứa hành động cầu khiến, bài viết phân tích và lý giải các dạng cấu trúc hành động cầu khiến. Các dạng cấu trúc hành động cầu khiến trong ca dao Nam Bộ hết sức đa dạng, nhiều vẻ nhằm bộc lộ các nội dung cầu khiến như khẳng định tình cảm, duy trì tình cảm, từ chối tình cảm, khuyên ngăn bạn tình, dứt bỏ tình cảm. Các kết quả nghiên cứu này góp phần làm nổi bật những nét riêng về ngôn ngữ, văn hoá của vùng đất phương Nam.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054