MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG E-LEARNING VÀO GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Lê Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Anh Thi

Tóm tắt


Bằng phương pháp phân tích nhân tố và kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha để xây dựng các thang đo, chúng tôi phân tích các dữ liệu bằng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định và phương pháp mô hình cấu trúc. Kết quả cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu thị trường, trong đó có 3 yếu tố tác động tới ý định sử dụng E-learning của sinh viên, đó là: nhận thức hữu ích, tính tương tác, dễ sử dụng và có 4 yếu tố tác động tới giảng viên, đó là: nhận thức hữu ích, tính tương tác, dễ sử dụng và hình tượng bản thân. Như vậy, qua mô hình cấu trúc đối với cả 2 nhóm đối tượng thì điểm khác biệt duy nhất đối với giảng viên là yếu tố hình tượng bản thân tác động tới ý định sử dụng E-learning còn nhóm sinh viên thì không có. Thông qua việc xây dựng mô hình và so sánh các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng E-learning vào giảng dạy và học tập, nghiên cứu có tác dụng thúc đẩy ứng dụng E-learning vào giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054