ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ DIÊU HỒNG (Oreochromis sp) TRONG MÔ HÌNH NUÔI CÁ KẾT HỢP TRỒNG RAU THỦY CANH (AQUAPONICS) QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI QUẢNG BÌNH

Nguyễn Quang Hùng, Trần Thị Yên

Tóm tắt


Để đánh giá một số chỉ tiêu kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Diêu hồng trong hệ thống Aquaponics. Nghiên cứu tiến hành xây dựng hệ thống Aquaponics sau đó tiến hành nuôi cá trong 02 bể, một bể nuôi cá với mật độ 40 con/m3 và bể kia nuôi với mật độ 55 con/m3. Ở trên mỗi bể cá bố trí các chậu nhựa (40x60cm) có giá thể là đất nung trồng các loại rau thủy canh. Định kỳ xác định chất lượng nước trong mỗi bể, tốc độ tăng trưởng của cá, mức độ sử dụng thức ăn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố môi trường: toC, pH, DO, NO2, NH3 trong quá trình nuôi đều phù hợp với tốc độ sinh trưởng của cá. Tỷ lệ sống của cá Diêu hồng nuôi trong hệ thống Aquaponics tương đối cao 97,5 % ở bể 1 và 96,37 % ở bể 2, tốc độ tăng trưởng tương đối theo khối lượng đạt 4,55 %/ngày và 3,99 %/ngày. Hệ số chuyển đổi thức ăn của cá Diêu hồng thương phẩm nuôi trong hệ thống Aquaponics tương đối cao, trung bình đạt 1,50 ở bể 1 và 1,74 ở bể 2.


Từ khóa


Aquapponics, cá Diêu hồng, mật độ nuôi, sinh trưởngTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054