XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở KHU VỰC SÔNG KIẾN GIANG HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đức Minh

Tóm tắt


Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - lò graphit (GF-AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng cadimi trong một số loài cá ở khu vực sông Kiến Giang, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 2,4%, độ đúng tốt với độ thu hồi từ 94 ¸ 102%, giới hạn phát hiện (3s) thấp. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng cadimi trong một số loài cá là 0,0068 ÷ 0,0233 mg/kg tươi và hàm lượng đó nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Từ khóa


Sông Kiến Giang; cadimi; phương pháp AASTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054