PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÁC NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ: TỪ QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI HỌC

Mai Thị Như Hằng

Tóm tắt


Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế chính, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và bởi nhiều người đến từ những nền văn hoá khác nhau. Vì vậy, người học tiếng Anh không chỉ phát triển năng lực ngôn ngữ mà còn phải phát triển năng lực liên văn hoá để có thể giao tiếp thành công trong bối cảnh quốc tế. Nghiên cứu này tìm hiểu cách phát triển năng lực giao tiếp liên văn hoá của người học thông qua các nhiệm vụ trong giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá. Dữ liệu được thu thập theo phương pháp định tính bằng câu hỏi điều tra mở trên 40 sinh viên chuyên ngữ năm thứ ba Trường Đại học Quảng Bình. Bản điều tra khảo sát ý kiến của người học về tính hiệu quả của việc ứng dụng các nhiệm vụ trong lớp học đến việc nâng cao sự nhận thức, thái độ và kiến thức của họ về sự đa dạng văn hoá trong giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả sinh viên tham gia đồng ý về tính hiệu quả của cách tiếp cận giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá thông qua các nhiệm vụ. Nghiên cứu cũng đề xuất rằng năng lực ngôn ngữ và năng lực liên văn hoá của người học đều có thể được phát triển thông qua các nhiệm vụ giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá nếu các nhiệm vụ đó được thiết kế cẩn thận và khoa học.


Từ khóa


năng lực giao tiếp liên văn hoá; giảng dạy ngôn ngữ thông qua nhiệm vụ; các nhiệm vụ trong giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoáTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054