VỊ TRÍ CỌC HỢP LÝ CỦA KẾT CẤU KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG KHU VỰC TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH MÁI DỐC

Phạm Nam Giang

Tóm tắt


Có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để xác định vị trí tối ưu và vị trí phù hợp của một hàng cọc trong bài toán ổn định mái dốc có cọc. Các phân tích khác nhau cho kết quả khác nhau và thậm chí trái ngược nhau. Trong bài báo này chương trình phần tử hữu hạn PLAXIS Version 8.2 với phương pháp cắt giảm sức kháng cắt (SRM) được sử dụng để phân tích ổn định mái dốc được gia cố bằng một hàng cọc trong kết cấu kè bảo vệ bờ sông khu vực tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng hàng cọc C10 (Xp/X = 0,1) là vị trí hợp lý (đầu cọc bị ngăn cản chuyển vị xoay).


Từ khóa


Vị trí hợp lý; Vị trí tối ưu; Cọc; Ổn định mái dốc; Bảo vệ bờ sông; Mái dốc gia cố;TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054