VAI TRÒ CỦA BÁO CÁO TÍCH HỢP TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP

Phan Thị Thu Hà

Tóm tắt


Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là áp lực cạnh tranh. Phát triển bền vững chính là cách nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, giúp doanh nghiệp xây dựng giá trị bền vững lâu dài, đồng thời, tạo ra những tác động tích cực cho môi trường và xã hội. Một trong những công cụ giúp doanh nghiệp đo lường và đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững một cách hiệu quả là Báo cáo tích hợp. Ở Việt Nam hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp quyết định công bố Báo cáo tích hợp một cách độc lập hoặc công bố trong báo cáo tài chính thường niên và trên website của mình. Báo cáo tích hợp thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cải thiện kết quả kinh doanh, xác định rủi ro, nắm bắt cơ hội và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Bài viết đề cập đến vai trò của Báo cáo tích hợp trong việc quản lý bền vững doanh nghiệp và từ đó đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam.


Từ khóa


Phát triển bền vững, Báo cáo tích hợp, Doanh nghiệp Việt Nam, báo cáo bền vững.

Toàn văn:

PDF


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054