ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Bùi Khắc Hoài Phương

Tóm tắt


Quản lý rủi ro tín dụng có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của các ngân hàng, với chính sách quản lý rủi ro tín dụng tốt có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng và đem lại thu nhập cho ngân hàng, ngược lại nó có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời của các ngân hàng. Nghiên cứu nhằm kiểm tra thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng đối với khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 12 ngân hàng thương mại trong vòng 11 năm (2007- 2017), nghiên cứu sử dụng mô mô hình hồi quy dữ liệu bảng nhằm đánh giá tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả sinh lời của ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng gồm: tỷ lệ nợ xấu so với dư nợ, nợ có khả năng mất vốn so với dư nợ và tỷ lệ dự phòng cho vay có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy cần phải tăng cường quản lý rủi ro tín dụng để duy trì khả năng sinh lời hiện tại của các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Từ khóa


Nợ xấu; khả năng sinh lời; rủi ro tín dụng; ngân hàng thương mạiTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054